คำสงวนสิทธิ์
Thailand Hotel Investmentจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและบริการต่าง ๆ ของThailand Hotel Investment เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับThailand Hotel Investment ทั้งนี้ Thailand Hotel Investmentสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง Thailand Hotel Investment ขอสงวนสิทธิ์ของThailand Hotel Investmentในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

หมายเหตุ
กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หมายถึงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของThailand Hotel Investment ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน หรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ Thailand Hotel Investmentก่อน

ข้อมูล
ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการตัดสินใจของThailand Hotel Investment ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการในเฉพาะบางชิ้นงาน และขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดความเหมาะสมอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและบริการเกี่ยวกับการลงทุน ที่นำเสนอในเว็บไซต์ ที่ครอบคลุมขอบเขตดังนี้
1. กิจกรรมการร่วมลงทุน
2. กิจกรรมตัวแทนเสนอซื้อ
3. กิจกรรมตัวแทนเสนอขาย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
Thailand Hotel Investment ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ทั้งความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การไม่ทำงานของเครือข่าย แม้ว่าThailand Hotel InvestmentหรือตัวแทนของThailand Hotel Investmentจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของThailand Hotel Investment เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่เกิดขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยThailand Hotel Investmentแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเสนอให้พิจารณา
การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อThailand Hotel Investmentโดยผ่านทางเว็บไซต์ของThailand Hotel Investment จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของThailand Hotel Investment Thailand Hotel Investmentสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่Thailand Hotel Investmentพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งThailand Hotel Investmentและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของThailand Hotel Investment รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม และบริการต่าง ๆ ของThailand Hotel Investment การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของThailand Hotel Investment หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของThailand Hotel Investment เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้

กฎหมายที่บังคับใช้
ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะถูกนำมาบังคับใช้ในการตีความดังกล่าว